Affordable Access

Att bygga tillitsfulla broar : relationsskapande mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan / To build trustful bridges : building relationships between parents and preschool teachers in preschool

Authors
  • Ekenros, Evelina
  • Fohlin, Elin
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

En kvalitativ studie om legitimerade förskollärare samt utbildade barnskötares tolkningar av ett utvalt citat ur förskolans läroplan som beskriver hur arbetslaget ansvarar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen. Syftet är att synliggöra hur förskolans pedagoger talar om tillitsfulla relationer mellan förskola och hem. Studien kan bidra med en djupare förståelse kring relationens betydelse för en fungerande samverkan. Studiens empiri samlades in genom digitala semistrukturerade intervjuer. Studien tar inspiration ur det sociokulturella perspektivet för att synliggöra mönster med hjälp av olika redskap. Studien tar även avstamp i en socioekologisk utvecklingsteori gällande samverkan mellan förskola och hem. Resultatet synliggjorde att en tillitsfull relation värderades högt av förskolans pedagoger men att det fanns skillnader i vad tillitsfull definierades som. Vidare antyder studiens resultat att pedagogerna är oense om det är pedagogernas eller vårdnadshavarnas ansvar att skapa en tillitsfull relation trots att det är arbetslaget ansvar enligt läroplanen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times