Affordable Access

Hodnocení motivace a engagementu zaměstnanců v malé tiskařské společnosti / Assessment of Employee Motivation and Engagement in a Small Printing Company

Authors
  • Neuwirth, Denis
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Předmětem této diplomové práce je hodnocení pracovní motivace a angažovanosti zaměstnanců v malé tiskařské společnosti. Diplomová práce je rozdělena na šest kapitol. V první kapitole je obsažen úvod diplomové práce, v němž je objasněna struktura, cíle a význam problematiky motivace a angažovanosti. Ve druhé kapitole jsou vymezeny základní teoretické koncepce motivace a angažovanosti. Třetí kapitola je zaměřena na charakteristiku zvolené společnosti. Součástí čtvrté kapitoly je analýza současného stavu motivace a engagementu zaměstnanců dané tiskařské společnosti. Data jsou zjišťována formou dotazníkového průzkumu. V páté kapitole jsou zahrnuty návrhy a doporučení pro vedení společnosti, které vycházejí ze zjištěných výsledků dotazníkového průzkumu. V šesté kapitole je obsažen závěr diplomové práce, v němž jsou shrnuty cíle a struktura diplomové práce a také návrhy a doporučení z předchozí kapitoly. Cílem diplomové práce je zjistit úroveň pracovní motivace a angažovanosti zaměstnanců ve vybrané společnosti, identifikovat faktory motivace a angažovanosti, které mohou snižovat pracovní motivaci, angažovanost, pracovní spokojenost a výkonnost zaměstnanců společnosti a poskytnout managementu společnosti užitečné návrhy a doporučení vztahující se k dané problematice. / The subject of this thesis is assessment of employee motivation and engagement in a small printing company. Diploma thesis is divided into six chapters. The first chapter contains the introduction of the thesis, which explains the structure, objectives and importance of the issue of motivation and engagement. In the second chapter theoretical concepts of motivation and engagement are defined. The third chapter is focused on the characteristics of the chosen company. The fourth chapter contains an analysis of the current state of employee motivation and engagement of printing company. Data collection is accomplished with questionnaire survey. The fifth chapter includes suggestions and recommendations to the company management that come out from findings of the survey. The sixth chapter contains the conclusion of the diploma thesis that summarizes objectives and structure of the thesis and also suggestions and recommendations from the previous chapter. The main objective of the thesis is to find the level of employee motivation and engagement in chosen company, identify the factors that reduce employee motivation, engagement, job satisfaction and job performance and to provide some useful suggestions and recommendations to the company management that are relevant to the issue. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times