Affordable Access

Arbetsmiljö och aktörskap : Skiftande motstånd och motstridiga lojaliteter i förskollärares berättelser om ett #pressatläge i förskolan

Authors
  • Ohlin, Sara
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Föreliggande uppsats berör förskollärares arbetsmiljö och kamp för bättre villkor. Tidigare forskning beskriver ett glapp mellan förutsättningar och krav, med konsekvenser för arbetsmiljön i förskolan och förskolepersonalens hälsa. Syftet med uppsatsen är att undersöka det motstånd som uttrycks i förskollärares berättelser om en bristande arbetsmiljö utifrån Förskoleupprorets material #pressatläge. Genom feministisk poststrukturell teori undersöks hur förskollärares språkliga motståndspraktiker och motståndssubjektiviteter villkoras diskursivt. Genom positioneringsbegreppet och med inspiration av en dekonstruktiv metodologi synliggörs hur förskollärare positionerar sig i relation till mångfaldiga och ibland motstridiga diskurser om uppdraget kopplade till framför allt nyliberalism och femininitet. Berättelserna i dokumentet både bekräftar och motstår dessa diskurser vilket gör motståndet flerfaldigt, mångtydigt och ibland motstridigt. Diskurser om professionen kopplade till omsorg, femininitet och självuppoffring samt en stark lojalitet till barn och kollegor existerar parallellt med diskurser om hållbarhet, lönsamhet, hälsa och rättigheter men även behov av få uppfylla sina egna ambitioner. Dualismen offer-/aktörskap dekonstrueras och vad som går att förstå som ett synliggörande av sitt eget ”offerskap” skrivs fram som ett potentiellt kraftfullt motstånd.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times