Affordable Access

Arbetskraft som konkurrenskraft - Ett lärandeorganisatoriskt och medarbetarcentrerat perspektiv

Authors
  • Eidebakken, Malin
  • Eidebakken, Kenny
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I takt med att konkurrensen ökar inom olika branscher, med fler aktörer både lokalt och globalt, behöver företag ta fram strategier för att anpassa sig till marknaden. Inom transportindustrin är vinstmarginalerna låga och konkurrensen ökar i hög takt, både nationellt och internationellt. I dag räcker det inte för inhemska åkerier att enbart erbjuda kunder plats på ett lastbilsflak, då ersättningen i många fall inte kan matchas med konkurrenter vars pris ofta är lägre. Istället måste åkeriföretag arbeta fram andra sätt för att behålla konkurrenskraften på marknaden. Ett sätt kan vara att kartlägga de interna funktionerna inom organisationen och försöka stärka stabiliteten i företaget, för att möta marknaden på ett stadigare sätt.Avsikten med denna studie var att undersöka på vilket sätt en strategi, för en ökad intern kommunikation samt tillåtande miljöer, kan påverka konkurrenskraften för en organisation. Mer precist jämförs strategin med teoretisk grund för lärandeorganisationer och ett medarbetarcentrerat perspektiv, som med rätt stöd och implementering visar sig kunna medföra konkurrensfördelar. Studien är förlagd på Schenker Åkeri AB, i Önnestad, som genom införandet av en ny strategi försöker att bedriva sin åkeriverksamhet på ett effektivare sätt.Analysen visar att effekterna av den införda strategin resulterar i bättre sociala förhållanden inom organisationen, samtidigt som företaget gör kostnadsbesparingar. Som slutsats konstateras att satsning på organisationens arbetskraft kan leda till ökade konkurrenskraft för verksamheten. / As the global market continues to grow companies are affected with an increase in the competitive environment. Within the transport industry the profit margin is low and the competition increases rapidly, both on a national and international level. Today it is not enough for native haulage companies to simply offer customers free room on their vehicles, since earnings cannot be compared to the competitors whose total price often is lower. Instead haulage companies must find other ways to stay competitive on the market. One of these ways could be to focus on the internal functions of the company, to strengthen the stability within the organization and face the market more steadily.This study intends to examine in which way a strategy focused on increased internal communication and a permissive environment can affect the organisations competitiveness. More precisely, the strategy is compared to a theoretical basis for learning organizations and an employee empowered perspective, which with the right support and implementation appears being able to create competitive advantages. This study is located on Schenker Åkeri AB, in Önnestad, that by implementing a new strategy tries to conduct their haulage activity more efficiently.In the analysis the implemented strategy shows to result in increased social effects within the organisation, as well as reducing costs for the company. As a conclusion it is confirmed that investment in the organizations workforce can result in increased competitive advantages for the company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times