Affordable Access

Aplikace nástrojů procesního řízení ve vybraném průmyslovém podniku / Application of Process Management Tools in Selected Industrial Enterprise

Authors
  • Hurta, Mikuláš
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem práce je sumarizace teorie procesního managementu a následné návrhy na aplikaci vhodných nástrojů procesního řízení včetně hodnocení vhodnosti a účinnosti těchto návrhů. Předmětem práce je procesní management, jeho nástroje a jejich praktická aplikace. Cíl práce byl naplněn metodou analýz procesů vybrané společnosti formou pozorování, rozhovorů, procesních diagramů, posouzení procesní dokumentace a pokusů. Hodnocení vhodnosti a účinnosti návrhů na zlepšení procesů vzešlých z analýz bylo dosaženo metodou skóringových modelů. Výsledkem práce jsou dva návrhy komplexních opatření vedoucí ke zlepšení či stabilizaci dvou analyzovaných procesů doplněné o hodnocení těchto návrhů a následné doporučení. / The objective of the thesis is a summarization of the process management theory and a subsequent proposals for an application of appropriate process management tools, including an assessment of suitability and effectiveness of these proposals. The subject of the thesis is process management, its tools and their practical application. The objective of the thesis has been met by analysis method of selected company processes by an observation, interviews, process diagrams, an evaluation of process documentation and experiments. The evaluation of the suitability and effectiveness of the proposals to improve the processes resulting from the analysis was achieved by the scoring model method. The result of the thesis are two proposals of action plans leading to an improvement or stabilization of two analysed processes accompanied by evaluation of these proposals and a following recommendation. / 634 - Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times