Affordable Access

Aplikace procesní analýzy v rodinném podniku Moravec – Kvalitní ponožky, s.r.o. / Application of Process Analysis in the Family Company Moravec – Kvalitní ponožky, s.r.o.

Authors
  • Moravec, Jaroslav
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 02/11/2016 / Cílem této diplomové práce je provedení optimalizace procesů probíhajících v podniku Moravec Kvalitní ponožky s.r.o. a zejména se zaměřením na procesy výrobního charakteru. Důraz je kladen na praktickou využitelnost jednotlivých optimalizačních návrhů v budoucím fungování podniku. Tato práce byla sestavena na základě teoretických a praktických znalostí dané problematiky a především daného podniku. V první, teoretické, části diplomové práce jsou zpracovány všeobecné informace o procesním řízení. Pozornost je zaměřena především obecné postupy řízení procesů v podniku, zejména pro výrobní oblast a oblast lidských zdrojů. Další část teoretické části je věnována teorii ohledně zavádění procesního řízení do podniku. Zde jsou popsány jednotlivé fáze a postupy potřebné k úspěšné implementaci procesního řízení do chodu podniku – konektivita, efektivita a flexibilita. V poslední části teoretické části se poté věnujeme možným nedostatkům a omezením pro zlepšování podniku a také softwaru, potřebným pro nejvyšší stupeň procesního řízení. Stěžejní informace k praktické části diplomové práce plynou z rodinného charakteru podniku. Proto je také začátek praktické části věnován z části popisu podniku Moravec Kvalitní ponožky s.r.o., jeho historii, vizím, organizační kultuře a především rodině zapojené do fungování podniku. Stěžejním zdrojem informací pro zlepšení procesů je provedení důsledné analýzy výrobních prostorů a především pak analýzy jednotlivých pracovních pozic a procesů s nimi spojených v podniku. Závěrečná část diplomové práce se zabývá eliminaci nedostatků a návrhy na zlepšení. Počítáme také s plánovaným rozšířením výrobních a skladovacích prostorů podniku a proto jsou veškerá nová řešení navrhnuta s ohledem na tuto skutečnost. Četné návrhy na zlepšení jsou navrhovány také v oblasti lidských zdrojů a s nimi spojených procesů probíhajících v podniku a v neposlední řadě také zlepšení týkající se výrobních strojů. Tato diplomová práce je přínosem pro podnik Moravec Kvalitní ponožky s.r.o. především v ohledu jeho budoucího vývoje. Jelikož použitá data byly validní, můžeme říci, že výsledky této diplomové práce jsou správné a je možné je zahrnout do rozhodování o budoucím vývoji podniku Moravec Kvalitní ponožky s.r.o. / Objective of this diploma thesis is the optimization of processes in a company Moravec Quality socks Ltd. and in particular, focusing on processes of production character. The emphasis is on the practical applicability of optimization proposals on the future operation of the company. This work has been compiled on the basis of theoretical and practical knowledge of the issues and especially the enterprise. In the first, theoretical, part of the thesis are general information about process management. Attention is focused especially on general practice process management in the enterprise, especially for the manufacturing area and the area of human resources. Next part of the theoretical part is devoted to the implementation of process management in the enterprise. Here we describe the different stages and procedures necessary for the successful implementation of process management into business operations - connectivity, efficiency and flexibility. In the last part of the theoretical part we are then focused on possible shortcomings and limitations for improving enterprise and software required for the highest level of process management. The most important information for the practical part stem from the family nature of the business. Therefore, it is also the beginning of the practical part devoted to a description of the company Moravec Quality socks Ltd., its history, vision, organizational culture, and especially the family involved in the business. The main source of information for improving processes perform thorough analyzes is the production area and especially the analysis of individual jobs and processes associated with the company. The final part of the thesis deals with the elimination of shortcomings and suggestions for improvement. We also expect the planned expansion of production and storage areas of enterprise and therefore any new solutions designed with this in mind. Numerous suggestions for improvements are also proposed in the area of human resources and associated processes in the company and, ultimately, improve production machines. This diploma thesis is a benefit for the company Moravec Quality socks Ltd. particularly in respect of its future development. Since the data used were valid, we can say that the results of this thesis is correct and it is possible to include them in decision-making on the future development of the company Moravec Quality socks Ltd. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times