Affordable Access

Aplikace zásad procesního řízení ve vybrané společnosti / The Application of Process Management Policies in a Selected Company

Authors
  • Kaščáková, Markéta
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem této diplomové práce je tvorba procesní mapy pro konkrétní společnost. V managementu, stejně jako i v jiných oborech dochází k opakování určitých činností, tzv. procesů. Tyto procesy jsou vzájemně propojeny, navazují na sebe a souvisí s nimi určité zdroje (vstupy, výstupy). V současné době, kdy je velká konkurence, musí firmy umět rychle reagovat. Aby tuto schopnost jednotlivé firmy měly, je nezbytné zavádět ve firmách procesní řízení. Diplomová práce bude z obsahového hlediska rozdělena na dvě hlavní části. V první části, části teoretické, bude popsána metodika a metody, které budou použity. Kromě definice všech metod použitých k získání informací, dojde také k popisu softwarového programu, ve kterém bude následně probíhat zpracování procesní mapy. Dále budou popsány základní pojmy, které úzce souvisí s procesním řízením. V praktické části bude pozornost zaměřena na konkrétní společnost. Tato společnost bude detailněji představena a dojde k analýze podnikatelského prostředí. Díky Demingovu cyklu dojde k identifikaci a podrobnému popisu všech důležitých procesů, které souvisí s konkrétní společností. Jak již bylo výše zmíněno, výstupem diplomové práce je právě procesní mapa vytvořená v softwarovém programu, díky které by měla mít společnost lepší přehled o všech procesech, kromě jiného také tyto jednotlivé procesy společnosti zefektivnit. V poslední části diplomové práce budou uvedeny jednotlivé doporučení vyplývající z tvorby procesní mapy. / The aim of this thesis is the creation of process maps for a specific company. In management, as well as in other fields leads to the repetition of certain activities, the so-called processes. These processes are interrelated, build on each other and relate with them certain resources (inputs, outputs). Currently, when there is a lot of competition, firms must be able to respond quickly. To the ability of individual firms should, it is necessary to introduce in the companies process management. Dissertation will be in terms of content divided into two main parts. In the first part, the theory will be described the methodology and methods that will be used. In addition to the definition of all the methods used to obtain information, there will also be a description of a software program in which it will be subsequently carried out processing of procedural map. Next will be described the basic concepts that are closely related to process management. In the practical part, attention will be directed to a specific company. This company will be in more detail presented and we will analyse the business environment. Thanks Deminguv‘s cycle occurs, the identification and detailed description of all the important processes, which is associated with a particular company. As has already been mentioned above, the output of the thesis is just a process map created in the software program, which should be the company a better overview of all processes, In addition to all these individual processes company streamline. In the last part of the thesis will be given individual recommendations arising from the creation of process maps. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times