Affordable Access

Aplikace smaltů na svarové spoje oceli Kosmalt E 300 T / Enamel Application on Welded Joints of Kosmalt E 300 T steel

Authors
  • Polcr, Martin
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce zkoumá rozdíly v kvalitě smaltového povlaku na svarovém spoji při použití různé předúpravy povrchu. Nejprve nás seznámí se svařovací částí, kde je zjištěna svařitelnost materiálu a poté je zvolena vhodná svařovací technologie. Za touto částí následuje část o samotných smaltech, kde jsou popsány jejich vlastnosti, jak se vyrábí a jejich použití. V praktické části se nachází průběh experimentu. Na závěr této práce jsem vypracoval vyhodnocení zkoušek smaltového povlaku. / This bachelor thesis examines quality differences of enamel coating on welded joint while using different pretreatments of surface. Firstly it acquaints us with welding part, where is found weldability of the material and after right welding technology is chosen. After this follows part about enamels themself, where are described their properties, how they are made and their use. In practical part is located process of experiment. In conclusion i have made an evalution of enamel test. / 345 - Katedra mechanické technologie / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times