Affordable Access

Aplikace rugby - modul zákonného zástupce / Rugby App - legal guardian module

Authors
  • karlovský, daniel
Publication Date
Jun 18, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací modulu do Aplikace rugby, nedokončené aplikace na platformě Android zaměřené na organizaci dětských rugby klubů, jejich turnajů a tréninků. Modul se soustředí na roli zákonných zástupců hráčů v těchto klubech, jejich pravomocí a obecné funkcionality registrací, správy účtů a zasílání žádostí členům klubu. Výstupem této práce je zhotovená analýza existujícího prototypu, která obsahuje jeho detailní popis, seznam implementovaných funkcionalit, technologie použité v jeho vývoji a následné odvození funkčních a nefunkčních požadavků. Následující návrh zahrnuje zpracování daných požadavků do případů užití, průchodových aktivit, tvorbu tříd a plány jejich uživatelského rozhraní. Práce pokračuje implementací tohoto modulu a výsledky jeho uživatelských a akceptačních testů. Součástí implementace jsou také podrobné návody k instalaci a užití aplikace, spolu s programovými detaily užitečnými k rozšiřování funkcionalit modulu. / This thesis deals with analysis, design and implementation of a certain module to Rugby app, an unfinished app on the Android platform centered around organising rugby clubs for children, their tournaments and trainings. The module focuses on the role of legal guardians of club players, their user privileges and general functionalities of registrations, account management and sending requests to club members. The output of this thesis is a finished analysis of the existing prototype, which contains it's detailed description, list of it's implemented functionalities, technologies used during development and subsequent deduction of functional and non-functional requirements. Consequent design contains the processing of those requirements into use cases, main scenario activities, creation of classes and drafts for their user interface. The thesis continues with implementation of this module and outcomes of it's user and acceptance testing. Incorporated in the implementation are also detailed tutorials for installation and usage of the app, together with program details, useful for expanding module's functionalities.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times