Affordable Access

Aplikace pro podporu výuky procesního řízení / Business Process Management education support application

Authors
  • kiml, jakub
Publication Date
Jun 03, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku procesního řízení. Cílem práce je vytvořit aplikaci pro podporu výuky procesního řízení, přičemž zvláštní pozornost je věnována modelování procesů pomocí notace BPMN 2.0. V teoretické části je přehled základní problematiky, pojmový aparát a vysvětlení souvislostí na základě studia a komparace odborné literatury spolu s dalšími zdroji, které se danou problematikou zabývají. Obsahuje základní definice s tématem spojené, dále je zaměřena na druhy procesů, jejich historii a procesní modelování. V praktické části je provedena analýza požadavků a potřeb studentů procesního řízení pro následné vytvoření aplikace pro podporu domácí výuky. Tato část se zaměřuje především na popis funkcionalit, implementace a testování. Hlavní použitou technologií pro vývoj webové aplikace je JavaSkript, který řídí celou logiku aplikace. Finálním výstupem bakalářské práce je již zmíněná webová aplikace. / The bachelor thesis is focused on the issue of process management. The aim of the work is to create an application to support the learning of process management, while special attention is on modeling processes using the notation BPMN 2.0. In the theoretical part is an overview of the basic issues, the conceptual apparatus and an explanation of the context based on the study and comparison of professional literature, along with other sources that deal with the issue. It contains basic definitions related to the topic, it also focuses on the types of processes, their history and process modeling. In the practical part is an analysis of the requirements and needs of process management students for the subsequent creation of an application to support home learning. This part focuses mainly on the description of functionalities, implementation and testing. The main technology used for web application development is JavaScript, which controls the entire logic of the application. The final output of the bachelor's thesis is the already mentioned web application.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times