Affordable Access

Aplikace pro podporu plánování nákladů na informační systém / Application for Planning Information System Costs

Authors
  • brzobohatý, miroslav
Publication Date
Aug 27, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem této práce bylo se zaměřit na řešení problémů s hodnocením flexibility cloudu z jiného úhlu, a to konkrétně podívat se z větší blízkosti na to, co nám říkají výsledky, které získáme z metody reálných opcích, které jsem se věnoval v bakalářské práci. Základem je teorie popisující základní pojmy a vzorce, které se dále používají. Bude nás zajímat, jak promítnout výsledky reálných opcí do čtenáři srozumitelnější a lépe pochopitelnější formy. Na ní navazuje praktická část, která se zabývá samotným vývojem aplikace, která nám umožňuje lepší pohled na pochopení smyslu hodnocení flexibility cloudu. Nástroj obsahuje relativně široké spektrum funkcí, které jsou popsány dále v práci. / The aim of this work was to focus on solving problems with evaluating the flexibility of the cloud from a different angle, namely to look more closely at what the results we get from the method of real options, which I addressed in my bachelor's thesis. The basis is a theory describing the basic concepts and formulas that are used further. We will be interested in how to project the results of real options into a more understandable and better understandable form for the reader. It is followed by a practical part, which deals with the development of the application itself, which allows us a better view of the meaning of evaluating the flexibility of the cloud. The tool contains a relatively wide range of functions, which are described later in the work.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times