Affordable Access

Aplikace metodologie reálných opcí při ocenění podniku / Real Options Methodology Application in the Company Valuation

Authors
  • Hrbáček, Vít
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je ocenění společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s. dle metodologie reálných opcí. Teoretická část práce charakterizuje finanční a reálné opce. V teoretické části jsou dále vymezeny modely k oceňování opcí a postup ocenění společnosti pomocí metodologie reálných opcí. Následně je v práci představena oceňovaná společnost Rodinný pivovar BERNARD a.s. V praktické části práce je oceněna vybraná společnost Rodinný pivovar BERNARD a.s. Při ocenění společnosti se předpokládají dva rizikové faktory, a to volné peněžní toky a vážený průměrný náklad kapitálu. Společnost je oceněna pomocí varianty s korelací rizikových faktorů a varianty bez korelace rizikových faktorů. U obou variant ocenění je uplatněn aktivní i pasivní přístup ocenění. / The aim of this diploma thesis is valuation of Rodinný pivovar BERNARD a.s. by applying real options methodology. Theoretical part of the diploma thesis defines financial and real options. Models for option valuation and procedure of the company valuation by real option methodology are also defined in the theoretical part. Subsequently, Rodinný pivovar BERNARD a.s. is introduced. In practical part, Rodinný pivovar BERNARD a.s. is evaluated. Two risk factors are assumed in valuation of the company - free cash flow and weighted average cost of capital . Version with correlation of the risk factors and without correlation of the risk factors are applied for the company valuation. Active and passive approach are applied in the both versions of the valuation. / 154 - Katedra financí / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times