Affordable Access

Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu / Applying Quality Methods for Assessing the Feeling of Driving an Autonomous Car

Authors
  • silivonchyk, anastasiia
Publication Date
Jan 16, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá popisem aplikace metody QFD při návrhu výroby autonomního vozidla s cílem zlepšení pocitu lidí při jízdě autonomními auty. V teoretické části práce je nastíněna krátká historie výroby a testování autonomních aut, rozdíly mezi jednotlivými stupni autonomie, popsány výhody a nevýhody autonomních aut, důvody pro jejich nasazení do provozu. Dále jsou zde popsány What-if a SWOT analýza rizik, uvedena základní morální dilemata v souvislosti s autonomními automobily a nakonec popis metody QFD. V druhé, praktické části práce jsou popsány výsledky dotazovaní probandů při jízdě na zkušebním simulátoru a analýza získaných výsledků. Probandi vybírali při simulaci jízdy optimální polohu tabletu. V poslední časti práce je zpracována matice QFD s popisem. / This diploma thesis is focused on the application of the QFD method in the design of autonomous vehicle production with the aim of improving the peoples comfort in the car. In the first part, there is a short history of production and testing of autonomous cars, description of differences between the individual levels of autonomy, described advantages and disadvantages, reasons for their deployment, a description of What -if and SWOT risk analysis and problems of moral decision, QFD method. In the second part of the work was carried out and evaluates data from probands survey on the test simulator car. The probands were supposed to choose the optimal positionof the tablet. The work contains a proposal of the QFD matrix with description.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times