Affordable Access

Aplikace intergrovaného procesního řízení ve firmě K / Application of Integrated Business Process Control in Company K

Authors
  • hofman, matěj
Publication Date
Jun 19, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce s názvem „Aplikace integrovaného procesního řízení ve firmě K“ obsahuje návrh integrovaného řízeného systému ve zvolené firmě. Návrh řízeného systému vychází z analýzy současného stavu včetně zmapování firemních procesů. Návrh je proveden aplikací vhodných manažerských nástrojů. Základem je sestavení procesního schématu, ze kterého vychází alokace zdrojů, přiřazení nákladů, vytvoření provozního rozpočtu dle struktury činností firmy a přiřazení hodinové nákladové sazby k těmto činnostem. Na závěr je sestaven kalkulační vzorec s využitím vícestupňových příspěvků na úhradu. Hlavním výstupem této práce je samotný návrh řízeného systému a udělení doporučení k implementaci, která vychází ze současného stavu a přístupu k řízení firmy. / This Master’s Thesis entitled “Application of Integrated Business Process Control in Company K” includes a design of the integrated business process control system in the chosen company. Design derives from the analysis of the current state of the company which includes mapping of the firm’s processes. The design is created using the appropriate managerial tools. Basis for the proposal is the construction of the process diagram. Upon which the allocation of the firm’s resources, the allocation of costs, the creation of the operating budget, which includes the hour cost tariff, is based. In the end the cost formula is created. Main thesis output is the design of the business process control system and suggestions for the implementation which derives from the current attitude to do the company management control.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times