Affordable Access

Anpassningar för elever med ADHD och med matematiksvårigheter i särskilda undervisningsgrupper : Några pedagogers erfarenheter

Authors
  • Forsberg, Anna-Karin
  • Björklund, Ida
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I denna kvalitativa studie genomförde vi fokusgruppsintervjuer med pedagoger som arbetar i särskilda undervisningsgrupper. Syftet med studien var att få kunskap om vilka erfarenheter några pedagoger i grundskolan har om särskilda undervisningsgrupper som åtgärd för att öka måluppfyllelsen för elever med ADHD och med matematiksvårigheter. Vi ville få syn på vilka anpassningar som beskrevs som mest verkningsfulla och vad det var som hindrar att dessa genomförs i den reguljära undervisningen. Resultatet tolkades utifrån ett sociokulturellt perspektiv och analyserats med hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori. Resultatet visade att många anpassningar syftade till att stötta eleverna i att behålla uppmärksamheten. Det gjordes genom att tydliggöra och strukturera upp undervisningen samt begränsa intrycken. Det framgick också att eleverna behöver få stöd i och tränas i sociala samspel och självreglering. Vår slutsats var att en förutsättning för att lyckas genomföra de flesta av anpassningarna var den särskilda undervisningsgruppen, där eleverna kunde erbjudas en lugnare miljö med begränsade intryck och mycket vuxenstöd samt färre andra att förhålla sig till. Men det framkom också att flera av anpassningar gick att genomföra i reguljär undervisning om rätt organisatoriska förutsättningar ges.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times