Affordable Access

Android aplikace pro správu úvěrů / Android credit management application

Authors
  • danilchanka, aliaksandr
Publication Date
Jun 03, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce se zabývá návrhem a implementací Android aplikace pro správu úv¥r·. Základní poºadavky jsou dosáhnout zabezpe£eného p°ístupu uºivatel· k p°ehledu svých aktuálních úv¥r·. Pomocí aplikace mohou uºivatelé zjistit aktuální stav, p°ehled v²ech dokument· i oznámení d·leºitých termín·, coº zjednodu²í proces zaloºení a vedení úv¥r·. V práci je popsána analýza problém· a návrh jejich °e²ení na platform¥ opera£ního systému Android. P°i vývoji byl pouºit programovací jazyk Kotlin a vývojové prost°edí Android Studio. / My work deals with the design and implementation of Android applications for loan management. The basic requirements for this application are to provide secure access to an overview of the user's current loans. Using the application, users can nd out the current status, an overview of all documents and announcements of important dates, which simplies the process of establishing and managing loans. The work describes the analysis of problems and the design of their solution on the Android platform. Kotlin programming language and Android Studio environment were used in the development.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times