Affordable Access

Analýza a úprava procesu adaptace zaměstnanců v bankovní instituci / Analysis and Modification of the Process of Employee Orientation in a Bank Institution

Authors
  • Rehák, Petr
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu procesu adaptace zaměstnanců v bankovní instituci. Danou bankovní instituci je Československá obchodní banka, a.s., ve které proběhlo šetření daného procesu adaptace s cílem navrhnout řešení pro úpravu daného procesu tak, aby nově nastupující zaměstnanci měli jednak co nejlepší motivaci, tak i pracovní komfort. A také ze strany manažerů, tak aby byl proces zaškolení nového zaměstnance co nejefektivnější, časově kratší a výsledkem bylo to nejprofesionálnější poradenství klientům banky. Pro analýzu byl použit interní adaptační dotazník uvedené organizace, kde vybraný vzorek 50 ti nově příchozích zaměstnanců vyplnilo odpovědi na 10 sledovaných otázek. Výsledky šetření byly následně zpracovány pomocí aplikace IBM SPSS Statistic. Výsledkem tohoto šetření a konečným cílem bakalářské práce je vytyčení 5 ti návrhů řešení, které by měla organizace zvážit v procesu adaptace, neboť by tento proces výrazně zefektivněl a v konečném důsledku by měl vést ke snížení doby procesu adaptace, snížení fluktuace, úspoře času a snížení nákladů. / The bachelor thesis is focused on analysis of the process of adaptation of employees in the banking institution. The given banking institution is Československá obchodní banka, a.s., in which the process of the adaptation process was investigated, with the aim of designing solutions for the adaptation of the process so that new entrants would have the best possible motivation as well as working comfort. And also by the managers so that the process of training a new employee is as efficient as possible, shorter time and the result is the most professional advice to the clients of the bank. For the analysis, an internal adaptation questionnaire was used for the organization, where a sample of 50 newly arrived employees filled out the answers to 10 questions. The results of the investigation were then processed using the IBM SPSS Statistic application. The result of this survey and the ultimate goal of the bachelor thesis is to outline 5 draft solutions that the organization should consider in the process of adaptation, as this process will be significantly more efficient and ultimately lead to a reduction in the process of adaptation, fluctuation, time savings, and reduction costs. / 152 - Katedra podnikohospodářská / dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times