Affordable Access

Analýza očekávání profesního uplatnění zástupců generace Y na pracovním trhu / Analysis of Expectations of Generation Y Representatives' Employability in the Labor Market

Authors
  • Gužíková, Gabriela
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Hlavním tématem diplomové práce je generace Y, respektive ,,Analýza očekávání profesního uplatnění zástupců generace Y na pracovním trhu.“ Tato analýza je mimo jiné zaměřena na ostatní žijící generace, současné pojetí HR a k tomu patřící pracovní motivace, přijímání a adaptace nové pracovní síly zastoupené příslušníky generace Y. Autorka v práci definovala nové pojmy tisíciletí „Work – life balance“ a HR 4.0. Zvolená problematika byla analyzována pomocí kvantitativního výzkumu. Skrze dotazníkové šetření byla oslovena veřejnost spadající do generace Y. Příslušníci generace Y očekávají od svých zaměstnavatelů vstřícný přístup, smysluplnou práci, možnost seberealizace a dalšího vzdělání a možnost vybalancovat svůj osobní život s pracovním. Cíl této práce je odkrýt skrytý potenciál příslušníků generace Y a navrhnout klíč pro jejich zaměstnavatele, jak tyto příslušníky získat, motivovat a udržet ve společnosti. / The main theme of the diploma thesis is Generation Y and, respectively, “The analysis of expectations of professional application of Generation Y representatives in the labor market." This analysis is focused, among other things, on other living generations, the current conception of HR and the work motivation, adoption and adaptation of the new workforce represented by Generation Y members. The author defined new terms of the Millennium such as Work – life balance and HR 4.0. The selected issues were analyzed by means of quantitative research. Generation Y members were approached through the survey. Members of Generation Y expect their employers’ friendly approach, meaningful work, possibility of self-realization and further education and the possibility to balance their personal life with work. The goal of this thesis is to uncover the hidden potential of Generation Y members and to design a key technique for their employers how to gain, motivate and maintain these members in their company. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times