Affordable Access

Analýza systému odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku / Analysis of Employee Remuneration System in a Chosen Company

Authors
  • Balvínová, Anna
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu systému odměňování ve vybrané organizaci. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se řízení lidských zdrojů, odměňování, motivace a hodnocení práce. V praktické části je zahrnuto představení společnosti a popsán současný systém odměňování. Součástí práce je dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost zaměstnanců se současným stavem odměňování, ze kterého vyplývají návrhy a doporučení na zlepšení současného systému odměňování. / This bachelor thesis focuses on the analysis of the remuneration system in a chosen company. The theoretical part explains the basic conceptions that are related to human resources management, remuneration, motivation and job evaluation. The practical part includes the presentation of the company and describes the current remuneration system. Part of the thesis is also a questionnaire that focuses on satisfaction of employees with the current state of remuneration system resulting in proposals and the recommendations of how to improve the current remuneration system. / 152 - Katedra podnikohospodářská / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times