Affordable Access

Analýza motivace zaměstnanců ve společnosti Českomoravská stavební spořitelna, a.s. / Analysis of Employee Motivation in Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Company

Authors
  • Niebroj, Patrik
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce pojednává o problematice pracovní motivace. Jejím cílem je analyzovat pracovní motivaci vybrané skupiny zaměstnanců ve společnosti Českomoravská stavební spořitelna a. s. a na základě zjištěných informací navrhnout možné změny, které povedou k zesílení pracovní motivace či k jejímu nasměrování pro společnost kýženým směrem. Samotný text je rozdělen do dvou logických celků. První se zaobírá danou problematikou z teoretického hlediska. Druhá, praktická, část se již věnuje analýze motivace ve společnosti. Analyzovány byly interní informace společnosti a především data, která poskytl sociologický průzkum. Ten byl realizován metodou dotazování technikou dotazníku. Analýza odhalila v motivaci zaměstnanců několik slabých míst. V závěru praktické části jsou uvedena doporučení, která tato slabá místa dokáží eliminovat. / This thesis deals with issues of work motivation. The aim of this thesis is to analyze the motivation of a selected group of employees in the Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Company and based on the detected information to suggest possible changes that will lead to intensification of work motivation and/or to change its direction to the direction desired by company. The text itself is divided into two logical units. The first deals with the issue from a theoretical perspective. The second, practical part has been devoted to the analysis of motivation in the company. There were analyzed internal information and especially the data provided by sociological research. The poll was conducted by questionnaire. Analysis revealed several weaknesses in employees motivation. The end of the practical part includes recommendations by which these weaknesses can be eliminated. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times