Affordable Access

Analýza zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti / Analysis of Employee Benefits in the Selected Company

Authors
  • Podzemná, Barbora
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá analýzou zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. Cílem práce je provést analýzu současného systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti XY a následně navrhnout doporučení na jeho zlepšení. K dosažení cíle je použita metoda kvantitativního výzkumu – dotazníkové šetření, metoda analýzy, syntézy a dedukce. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je nejprve objasněna definice a význam zaměstnaneckých benefitů a dále je uvedeno členění benefitů z různých hledisek. Následuje charakteristika jednotlivých vybraných zaměstnaneckých benefitů včetně jejich daňového řešení a také jsou popsány některé netradiční zaměstnanecké benefity. Teoretická část je ukončena upravením zaměstnaneckých benefitů u zaměstnavatele a způsoby poskytování zaměstnaneckých benefitů. V praktické části je provedena analýza současného systému zaměstnaneckých benefitů společnosti XY a následně jsou navržena doporučení na jeho zlepšení. / The bachelor thesis deals with the analysis of employee benefits in the selected company. The aim of this thesis is to analyze the current system of employee benefits in the company XY and then to propose recommendations for improvements. Quantitative research – survey, method of analysis, synthesis and deduction are used to achieve the aim. The thesis is divided into two parts – theoretical and practical. In the theoretical part, the definition and meaning of employee benefits is first clarified, and the structure of benefits from various perspectives is also outlined. Then it is followed by the characteristics of individual employee benefits, including their tax solutions as well as some non-traditional employee benefits are described. The theoretical part is finished by adjusting the employee benefits at the employer and ways of providing employee benefits. The practical part analyses the current system of employee benefits in the company XY and recommendations for its improvement are suggested. / 152 - Katedra podnikohospodářská / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times