Affordable Access

Analýza rozhodovacího procesu středoškolských studentů při výběru vysoké školy / Analysis of Decision Making Process of High School Students of Choosing the University

Authors
  • Sáňková, Michaela
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem diplomové práce byla Analýza rozhodovacího procesu středoškolských studentů při výběru vysoké školy. Hlavním cílem bylo analyzovat základní faktory, které středoškolské studenty nejvíce ovlivňují při výběru vysoké školy a mají největší vliv na rozhodovací proces. Mezi dílčí cíle patří zjištění, zda existuje závislost mezi vzděláním rodičů a vlivem na rozhodování jejich dětí při výběru vysokoškolského studia, dále analýza jednotlivých ovlivňovatelů a kdo má největší vliv na studenty a nakonec, kde studenti hledají informace o vysokých školách. Data byla získána prostřednictvím písemného dotazníku, který byl studentům rozdán ve vyučovacích hodinách. Díky odpovědím bylo zjištěno, že studenti výběr vysoké školy považují za životně důležité rozhodnutí a nejvíce je ovlivňují absolventi dané vysoké školy. Téměř všichni studenti používají webové stránky vysoké školy jako stěžejní zdroj informací. Na konci analýzy získaných dat jsou popsány návrhy a doporučení pro vysoké školy. V závěru jsou shrnuty celkové výsledky diplomové práce. / The topic of the thesis was the Analysis of decision-making process of high school students of the choosing the university. The main aim was to analyze the basic factors influencing high school students in their choice of higher education and which factors have the greatest influence on the decision-making process. Partial aims include finding out whether there is a dependence between parents education and their children's decision-making when choosing higher education, as well as analyzing individual influencers and who has the greatest influence on students and ultimately where students are searching for information about universities. The data was obtained through a written questionnaire, which was distributed to students in high schools lessons. Through the answers was found that students consider the choice of a university as the most important decision and are most influenced by graduates of the university. Almost all students use websites as a key source of information. At the end of the data analysis are described suggestions and recommendations for universities. The final chapter summarizes the overall results of the thesis. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times