Affordable Access

Analýza způsobilosti procesu tváření za tepla u výrobce automobilových dílů / Analysis of Capability of a Hot Forming Process at a Car Part Producer

Authors
  • Smrček, Jakub
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se věnuje analýze způsobilosti procesu ve společnosti vyrábějící tvářené plechy pro automobilový průmysl. Cílem práce bylo navrhnout vhodný postup pro analýzu datových souborů včetně samotných výpočtů indexů způsobilosti. Úvod bakalářské práce je zaměřen na teoretická východiska statistické regulace procesu a hodnocení způsobilosti procesu. Další část této práce popisuje konkrétní postup pro analýzu datových souborů a hodnocení způsobilosti vybraného výrobního procesu tváření plechu. Závěr práce byl věnován komentářům dosažených výsledků a návrhům vhodných opatření s cílem zajistit efektivnější hodnocení způsobilosti procesu a zvýšit kvalitu samotného procesu. / The bachelor's thesis deals with the analysis of the process capability in a company which is producing formed sheets for the automotive industry. The aim of the work was to design a suitable procedure for the analysis data files, including the calculations of competency indices. The introduction of the bachelor thesis is focused on the theoretical basis of statistical process control and evaluation of process capability. The next part of this work describes a specific procedure of the data files analysis and evaluation of the suitability of the selected production process of sheet metal forming. The conclusion of the work was focus on the comments of the achieved results and proposals of appropriate measures in order to ensure a more effective evaluation of the suitability of the process and to increase the quality of the process itself. / 639 - Katedra managementu kvality / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times