Affordable Access

Analýza a zhodnocení poskytování zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti / Analysis and Evaluation of Employee Benefits in a Selected Company

Authors
  • Karecu, Sára
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce s názvem „Analýza a zhodnocení poskytování zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti“ je věnována problematice zaměstnaneckých výhod jakožto jedné z forem péče o zaměstnance. Cílem práce je zjistit pomocí dotazníkového šetření spokojenost a obeznámenost zaměstnanců v oblasti poskytovaných benefitů ve společnosti. Následně, na základě těchto výsledků aktuální systém ve společnosti zhodnotit a navrhnout změny, které povedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců společnosti. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část práce je teoreticko-metodická, která je věnována metodice a metodám zpracování, včetně teoretické úpravě zaměstnaneckých benefitů a vymezení pojmů souvisejících s touto problematikou. Druhá část práce je aplikačně-ověřovací, ve které jsou využita teoretická východiska z první části práce. Dále se diplomová práce zabývá analýzou systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. V závěru práce jsou shrnuta nejdůležitější zjištění a navržena doporučení pro analyzovanou společnost na základě informací z dotazníkového šetření. / This thesis entitled "Analysis and Evaluation of Employee Benefits in a Selected company" is devoted to the issue of employee benefits as one of the forms of employee care. The aim of the work is to find out by means of a questionnaire survey the satisfaction and familiarity of employees in the area of benefits, provided in the company. Subsequently, based on these results, evaluate the current system in the company and propose changes that will lead to increased satisfaction of the employees. The work is divided into two main parts. The first part of the work is theoretical and methodological, which is devoted to the methodology and methods of processing, including the theoretical adjustment of employee benefits and the definition of terms related to this issue. The second part of the thesis is application-verification, in which the theoretical basis from the first part of the thesis is used. Subsequently, the thesis deals with the analysis of the system of employee benefits in a selected company. At the end of the thesis, the most important findings are summarized and recommendations for the analyzed company, are proposed on the basis of information from the questionnaire survey. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times