Affordable Access

Analýza zaměstnaneckých benefitů ve vybraném podniku / Analysis of Employee Benefits in a Selected Company

Authors
  • Krhutková, Nikola
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce zpracovává téma analýzy zaměstnaneckých benefitů ve vybraném podniku. V současné době je nízká nezaměstnanost a poptávka po práci převažuje nad nabídkou. Zaměstnavatelé se tak snaží pomocí zaměstnaneckých benefitů nalákat nové zaměstnance a zároveň si udržet současné zaměstnance. Cílem této bakalářské práce je provést analýzu současného stavu zaměstnaneckých benefitů ve vybraném podniku a následně navrhnout doporučení na jeho zlepšení. Hlavní metodou, která je v bakalářské práci použita je kvantitativní výzkum, který probíhal pomocí dotazníkového šetření. Následně probíhala analýza zaměstnaneckých benefitů ve vybraném podniku, pomocí které vzniklo doporučení pro společnost. / The bachelor thesis deals with the topic of analysis of employee benefits in a selected company. At present, unemployment is low and demand for labor outweighs supply. Employers try to attract new employees with the help of employee benefits and at the same time retain current employees. The aim of this bachelor's thesis is to analyze the current state of employee benefits in the selected company and then propose recommendations for its improvement. The main method used in the bachelor's thesis is quantitative research, which was conducted using a questionnaire survey. Subsequently, an analysis of employee benefits in the selected company took place, which created a recommendation for the company. / 152 - Katedra podnikohospodářská / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times