Affordable Access

Analýza vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory / Fire alarm analysis in accommodation for elderly

Authors
  • válka, jan
Publication Date
Feb 10, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá analýzou vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá výhradně studiem experimentů a výzkumů v oblasti požární bezpečnosti, reakcí osob na vyhlášení požárního poplachu, požadavky obsažené v právních předpisech a normách a hlavně studiem možností vyhlášení požárního poplachu, vnímání tónů sirén lidským uchem a znění požární evakuační hlášky. Praktická část je zaměřena na získávání praktických zkušeností v oblasti požární bezpečnosti a vyhlášení požárního poplachu v místě ubytování seniorů. Obsahuje rozhovory a dotazníky s majiteli a provozovateli těchto objektů, s psychology HZS a s dotčenými subjekty (preventisty požární ochrany a odborně způsobilými osobami v požární ochraně). Závěrem teoretické části jsou zjištěné mezery v této oblasti a dobře pokryté části, zejména v technickém návrhu. Zjištěním a závěrem praktické části je možné chování osob při vyhlášení požárního poplachu a návrh vhodného systému požárního poplachu v ubytování pro seniory s ohledem na zhoršující se kognitivní funkce seniorů. Výsledkem práce je vytvoření metodické karty zaměřené na návrh způsobu vyhlášení požárního poplachu v ubytování pro seniory. / The main topic of this diploma thesis is the analysis of fire alarm announcement in the accommodation for the elderly. The work is divided into two parts – a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the study of experiments and research in the field of fire safety, the reaction of persons to fire alarms, requirements contained in legislation and standards and especially the study of fire alarm, perception of siren tones by human ear and fire evacuation message. The practical part is focused on gaining practical experience in the field of fire safety and the raising of fire alarm in the place of accommodation of seniors. It contains interviews and questionnaires with the owners and operators of these facilities, with the psychologists from the fire brigade and with the affected parties (fire prevention officers and a professionally qualified person in fire protection). At the end of the theoretical part, the gaps in this area are processed and addressed, especially in the technical design perspective. The identified findings and conclusion of the practical part is the possible behavior of people when announcing a fire alarm and the design of a suitable fire alarm system in accommodation for the elderly , taking into account the deteriorating cognitive functions of seniors. The result of the work is the creation of methodological cards focused on the design of the method of raising fire alarm in accommodation for the elderly.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times