Affordable Access

Analýza vlivu marketingové kampaně neziskové organizace na nákupní chování spotřebitelů / Analysis of Influence of Non-profit Marketing Campaigns on Consumers´ Purchase Behaviour

Authors
  • Folwarczná, Lenka
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce Analýza vlivu marketingové kampaně neziskové organizace na nákupní chování spotřebitele se zabývá ekologickou kampaní Konec doby klecové a jejím vlivem na nákupní chování spotřebitelů na trhu s živočišnými produkty. Cílem diplomové práce bylo provedení analýzy vlivu kampaně Konec doby klecové na nákupní chování spotřebitele na trhu s živočišnými produkty s dílčími cíli vytvoření typologie spotřebitelů, vymezení faktorů ovlivňující nákup živočišných produktů a znalosti kampaně. Data pro výzkum byla shromážděna on-line dotazníkovou formou. V rámci analýzy dat byla provedena faktorová, shluková analýza, logistická a ordinální regrese. Z výsledků práce lze usoudit, že kampaň je mezi spotřebiteli dobře známá a pozitivní vliv má na necelou polovinu spotřebitelů. Ovlivněni jsou zejména spotřebitelé ve věku 37-49 let. Nejčastější změnou v nákupním chování je přechod z vajec z klecových chovů na vejce z chovů alternativních. / The diploma thesis Analysis of Influence of Non-profit Marketing Campaigns on Consumers’ Purchase Behaviour deals with an environmental campaign End of cage age and its influence on consumers’ purchase behaviour on the animal products market. The objective of the thesis was to perform an analysis of the influence of the campaign End of cage age on consumers’ behaviour on the animal products market, with sub-objectives of creating a consumer typology, identifying factors influencing the purchase of animal products and the knowledge of the campaign. The data was collected via on-line survey. Cluster analysis, Factor analysis, logistic and ordinary regression were used for the analysis of the data. The analysis confirmed that the campaign is well known amongst the consumers but only a half is positively influenced. Most influenced are consumers of age 37-49. The most typical change in the purchase behaviour is the transition from caged eggs to alternative eggs. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times