Affordable Access

Analýza spokojenosti zaměstnanců v technologické společnosti / Analysis of Employee Satisfaction in a Selected Technology Company

Authors
  • Fiurášek, Václav
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá analýzou a zhodnocením spokojenosti zaměstnanců vybrané společnosti. Cílem této diplomové práce je zhodnotit míru spokojenosti zaměstnanců vybrané společnosti a na základě výzkumného šetření identifikovat problémové oblasti spokojenosti a vytvořit návrhy na zvýšení spokojenosti, které bude možné předat vedení společnosti. Teoretická část má za úkol vymezit podstatná teoretická východiska, týkající se pracovní spokojenosti, motivace, nástrojů měření spokojenosti a výzkumné části. Praktická část je zaměřena na charakteristiku společnosti, na výzkumné šetření pomocí hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření. Stěžejním výsledkem práce jsou poté konkrétní návrhy pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců dané společnosti. / The diploma thesis deals with the analysis and evaluation of employee satisfaction of a selected company. The aim of this diploma thesis is to evaluate the level of satisfaction of employees of the selected company and based on marketing research to identify the problem areas of satisfaction and create proposals to increase satisfaction, which will be possible pass to the management of the company. The theoretical part aims to define the basic theoretical background regarding job satisfaction, motivation, tools for measuring satisfaction and the research part. The practical part is focused on the characteristics of the company, on a research investigation using in-depth interviews and a questionnaire investigation. The main result of the work are then specific proposals to increase the satisfaction of the company's employees. / 152 - Katedra podnikohospodářská / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times