Affordable Access

Analýza spokojenosti zaměstnanců na pracovišti / Analysis of Employee Satisfaction in the Workplace

Authors
  • hodková, kateřina
Publication Date
Jun 11, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců na pracovištích dané organizace, která byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Práce je rozdělena do dvou částí. První část shrnuje základní poznatky v oblasti motivace, hodnocení a odměňování zaměstnanců, pracovní spokojenosti a jejího měření. V druhé části bakalářské práce je provedena analýza pomocí dotazníkového šetření, společně s charakteristikou organizace a respondentů. Hlavním cílem této práce je využití poznatků analýzy, ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců na daných pracovištích organizace. Dle výsledků průzkumu se v organizaci objevuje převážně pozitivní hodnocení pracovní spokojenosti a jen málo případů vykazuje nižší hodnocení. Nejproblematičtější oblastí byla označená zpětná vazba a motivace od vedoucího pracovníka, pro které byla navržena možná doporučení ke zvýšení spokojenosti v organizaci. / This bachelor thesis focuses on employee‘s satisfaction in the workplace in the selected organization, which was determined using a questionnaire survey. The work is divided into two parts. The first part summarizes the basic data in the field of motivation, evaluation and remuneration of employees, job satisfaction and it‘s measurement. In the second part of the bachelor thesis is an analysis performed using a questionnaire survey, together with the characteristics of the organization and respondents. The main aim of this work is the use of cost analysis to increase employee satisfaction at organized workplaces. According to the results of the survey, there are positive evaluations of job satisfaction and few adverse cases of the evaluations in the organization. The most problematic areas are the area of feedback and motivation from manager, for which possible recommendations to increase satisfaction in the organization were recommended.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times