Affordable Access

Analýza současné situace bývalých zaměstnanců OKD, a. s. na trhu práce / The Current State Analysis on Former OKD, a. s. Employees on Labour Market

Authors
  • Lidíková, Lenka
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tématem této bakalářské práce je analyzovat současné postavení bývalých důlních pracovníků těžební společnosti OKD, a.s. na trhu práce. Její teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou a klíčovými pojmy, které jsou důležité pro pochopení souvislostí. Podkladem pro analytickou část bylo dotazníkové šetření, které mělo za úkol vymezit individuální postoje respondentů (bývalých důlních zaměstnanců) k dané problematice. Pro doplnění je v práci uvedeno několik autentických rozhovorů. Výsledky dotazníkového šetření byly zanalyzovány, popsány a následně konfrontovány s předem stanovenými hypotézami. Účelem tohoto výzkumu bylo nahlédnout na danou problematiku ze strany dotčených pracovníků. / The topic of this bachelor thesis is to analyse present situation of coal miners in the mining company OKD on the labour market. Its theoretical part is dealing with problematics and key points which are important for understanding the context. The basis of the analytical part are questionnaires. The idea of the questionnaires was to define individual attitudes of the respondents (former mine labourers) in the actual problematic. In addition, few authentic interviews are added. The results of the questionnaires have been analysed, described, and further confronted with before stated hypotheses. The main goal of this research was to look upon the described problematic from the view of the affected employees. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times