Affordable Access

Analýza a optimalizace UX nástroje pro podporu tvorby odhadů pracnosti / UX analysis and optimisation of the effort estimation supporting tool

Authors
  • panský, petr
Publication Date
Jan 29, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá zhodnocením současných řešení pro tvorbu odhadů softwarových projektů ve společnosti Profinit EU, s.r.o. Cílem zhodnocení je odhalení nedostatků těchto řešení, návrh a realizace nového nástroje pro tvorbu odhadů. Nejdříve je v práci představena obecná metodika tvorby odhadů spolu s metodikou používanou uvnitř společnosti. Následně se práce věnuje analýze současných řešení pro tvorbu odhadů a identifikaci jejich nedostatků. Na základě provedené analýzy následuje návrh a realizace nového nástroje Estimate, v rámci čehož jsou eliminovány chyby ze současných řešení a jsou řešeny i nové požadavky na aplikaci. Vývoj nástroje je rozdělen do několika iterací obsahujících všechny disciplíny softwarového inženýrství, včetně přímého testování koncovými uživateli pro zajištění maximální zpětné vazby. V závěru se práce zaměřuje na zhodnocení vytvořeného nástroje a představuje plán budoucího rozvoje, který bude pokračovat i po ukončení této diplomové práce. / This thesis focuses on the assessment of current solutions for creating software project estimates in the company Profinit EU, s.r.o. The aim of the assessment is to identify the weaknesses of these solutions, design, and realization of a new tool for creating estimates. At first, the thesis presents a general methodology of estimates creation together with the methodology used within the company. Then, the thesis continues with the analysis of the current solutions for making estimates and identification of their weaknesses. The performed analysis serves as the basis for the design and realization of the new Estimate tool. The realization phase of the tool also deals with bugs in the current solutions and implements new application requirements. The development of the tool is divided into several iterations that cover all disciplines of software engineering. To get maximal feedback each iteration also includes real end-user testing. The last chapters of the thesis focus on the assessment of the created tool and introduce the plan of future development that will continue after the completion of this master's thesis.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times