Affordable Access

Analýza a návrh procesů penzionu / Analysis and proposal processes boarding house

Authors
  • duda, daniel
Publication Date
Feb 05, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem diplomové práce je analýza vybraných podnikových procesů, návrh jejich změn a hodnocení, jestli se dané změny vyplatí v organizaci realizovat. Přínosem práce je pak zlepšení chodu organizace. Práce se skládá ze dvou částí. V první teoretické části jsou popsána témata a metody, jež jsou následně využity v druhé části praktické. Konkrétně jde o představení základních pojmů jako proces či systém, vysvětlení nutnosti reengineeringu a jak k němu přistupovat a v poslední řadě představení metod ekonomického hodnocení investic. V praktické části se práce zabývá analýzou rezervačních procesů penzionu, jejich následnou úpravou za využití rezervačního systému, stanovením požadavků na rezervační systém a zjištěním, jestli se nově navržené procesy v porovnání se současnými vyplatí realizovat. / The aim of this diploma thesis is analysis of chosen company processes, proposal for their changes and evaluation if these changes would be benefitial for the organization. The contribution of the thesis is increased efficiency for management of the organization. Thesis is composed of two parts: In first theoretical part, topics and methods used in second practical part of the thesis are describred. Specifically, it is introduction of basic definitions for terms like process or system, explanation on needs for reengineering and how to approach it and lastly, introduction to methods for economical evaluation of investments. Second practical part of thesis is focusing on analysis of boarding house’s reservation processes, determining requirements for reservation system and conclusion if newly suggested processes would be benefitial compared to currently used processes.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times