Affordable Access

Analýza nákupního chování na trhu potravin / Analysis of Shopping Behaviour on the Food Market

Authors
  • Michálková, Michaela
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákupního chování na trhu potravin. Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit a popsat chování zákazníků při nákupu potravin. Cílem výzkumu je analyzovat nákupní chování na trhu potravin. K vedlejším cílům patřilo specifikovat faktory, které nákupní chování ovlivňují. Hlavním zdrojem byly data, která byla získána dotazníkovým šetřením. Na základě výsledků výzkumu byly stanoveny návrhy a doporučení, které by mohly inspirovat prodejce potravin a tím přispět k vyšší spokojenosti zákazníků. / This bachelor thesis focuses on the Analysis of Shopping Behaviour on the Food Market. The main goal of this bachelor thesis is to find out and describe the behavior of customers when buying food. The aim of the research is to analyze the shopping behavior in the food market. One of the secondary goals was to specify the factors that influence shopping behavior. The main source of information were the primary data obtained by questionnaire survey. On the basis of the research results, the suggestions and recommendations were determined which might serve as inspiration for the food retailers and thus contribute to higher customer satisfaciton. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times