Affordable Access

Analýza nákupního chování na trhu jezdeckých potřeb / Buying Behavior Analysis on the Riding Equipments Market

Authors
  • Karasová, Natálie
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

V této bakalářské práci bylo analyzováno nákupní chování na trhu s jezdeckými potřebami. Dále byly zpracovány návrhy pro potencionální i stálé prodejce jezdeckých potřeb. První, čili teoretická část, popisuje teoretická východiska nákupního chování a dále také charakteristiku trhu jezdeckých potřeb pro základní orientaci na tomto trhu. Součástí byla metodika shromážďování dat a to jak přípravná, tak realizační část. V praktické části bakalářské práce byly jednotlivě vyhodnoceny všechny otázky dotazníku, včetně různých závislostí. V závěru bakalářské práce byly navrhnuty doporučení pro jezdecké potřeby. / In this bachelor thesis was analyzed consumer behaviour on the riding equipment market. Further were processed drafts for potential and constant vendors of riding equipment. The theoretic part describes theoretic basis of consumer behaviour and furthermore characteristic of the riding equipment market for the basic orientation on this market. Another part was also methodology of gathering information not only preparative but implementation too. In the practical part of the bachelor thesis were evaluated all the questions from the questionnaire including different dependencies. In the epilog of the bachelor thesis were suggested recommendations for the riding equipment. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times