Affordable Access

Analýza image značky bankovní společnosti / Brand Image Analysis of a Bank Company

Authors
  • Dostálová, Karolína
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá analýzou image bankovní značky Sberbank. Cílem diplomové práce bylo pomocí analýzy zkoumaných dat definovat, jaká je image značky Sberbank CZ, a.s., tj., jak je tato značka vnímána spotřebiteli na českém bankovním trhu, jaké mají o této značce povědomí a které faktory jsou při výběru banky pro spotřebitele důležité. Vyhodnocení probíhalo na základě dotazníkového šetření, kdy byly vyhodnocovány odpovědi 206 respondentů. Data byla tříděna na základě třídění 1. a 2. stupně. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že značku Sberbank spotřebitelé vnímají především jako moderní a dobře zapamatovatelnou. V dílčí částí výzkumu byla použita metoda faktorové analýzy, která redukovala 8 faktorů na 2 tak, aby bylo možné zjistit nejdůležitější aspekty rozhodování zákazníka na trhu bankovních služeb. Z výsledku faktorové analýzy vyplynulo, že se spotřebitelé na trhu bankovních služeb rozhodují podle aktuální nabídky služeb a jejich cen. Druhým aspektem pro rozhodování bylo následně stanoveno působení banky spjaté s recenzemi a historií banky. Součástí práce jsou také návrhy a doporučení pro společnost Sberbank, které mohou vést ke zlepšení vnímání značky na trhu. / This diploma thesis is mainly focused on the brand Image analysis of Bank Company Sberbank CZ, a.s. The aim of the diploma thesis was to define the image of the brand Sberbank CZ, a.s., specifically consumers bran perception in the Czech banking market, brand awareness and important factors for choosing a bank. The research was carried out using a questionnaire survey. The research sample was composed of 206 respondents. Data were sorted to the 1st and 2nd degree classification. The results of the research showed that the Sberbank brand is perceived by consumers as modern and easy to remember. In the partial part of the research was used factor analysis, which reduced 8 factors to 2. The result of the factor analysis showed that consumers in the banking services market make decisions based on the current offer of services and price. The second aspect for decision-making was subsequently determined by the bank's activities connected with the bank's reviews and history. The thesis also proposes steps to be adopted in the context of research results. / 116 - Katedra marketingu a obchodu / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times