Affordable Access

Analýza hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku / The analysis of evaluating and rewarding of employees in the selected industrial company

Authors
  • hrušková, kristýna
Publication Date
Aug 22, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá hodnocením a odměňováním zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. Cílem diplomové práce je analýza stávající situace v oblasti hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném průmyslovém podniku. Přínosem práce je posouzení stávajícího systému hodnocení a odměňování a v případě nedostatků navržení opatření, která zlepší aktuální stav podniku. Teoretická část nejprve představuje samotné pojmy, jako hodnocení, odměňování a také řízení pracovního výkonu včetně pojmu motivace, který s výkonem souvisí. V praktické části dochází k analýze systému hodnocení a odměňování v podniku po-mocí strukturovaného rozhovoru, následně je provedeno dotazníkové šetření. Na zá-kladě těchto informací jsou navržena opatření, která mohou vést ke zlepšení stávající situace. Tím je splněn přínos diplomové práce. / The diploma thesis is focused on evaluating and rewarding of employees in selected industrial company. The aim is the analysis of evaluating and rewarding of employees. The benefit of this thesis is to evaluate the actual system and to propose improvements. The theoretical part introduces terms such as evaluation, reward, work performance and motivation. The practical part consists of analysis by structured interview, then is accomplished the questionaire survey. Based on this results the suggestions for improvement are provided. The benefit was fulfilled.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times