Affordable Access

Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Chotovinsko / Analysis of Historical Landscape Structures in the Chotovinsko Landscape Heritage Zone

Authors
  • kovář, jan
Publication Date
Feb 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem této diplomové práce je analýza historických krajinných struktur na území navrhované krajinné památkové zóny Chotovinsko. Tato analýza vychází z podrobné identifikace a vyhodnocení dochovaných historických památkových struktur na území navrhované krajinné památkové zóny, a to ve struktuře uvedené v Metodice standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (Kučová a kol., 2014) vydané Národním památkovým ústavem. Pro pochopení a správné vypracovaní této diplomové práce, byla nejprve zpracována literární rešerše, která utváří základní seznámení s tématy souvisejícími s touto diplomovou prací. Těmito tématy je kulturní krajina, hodnoty kulturní krajiny, ochrana kulturní krajiny a na závěr literární rešerše také seznámení s formou ochrany kulturní krajiny v podobě krajinných památkových zón. Výstupem práce je soubor mapových, textových a obrazových materiálu, jejichž hodnota může sloužit, jako podklad pro vyhlášení krajinné památkové zóny. / The theme of this thesis is the analysis of historical landscape structures in the area of the proposed landscape conservation area Chotovinsko. This analysis is based on detailed identification and evaluation of preserved historical monument structure in the territory of the proposed landscape conservation area, in the structure stated in the Methodology of Standardized Recording of Landscape Conservation Area (Kučová a kol., 2014) issued by the National Heritage Institute. In order to comprehend and elaborate this thesis, a literary research has been prepared first. It forms a fundamental introduction to topics related to this thesis. These subjects are a cultural landscape, values of cultural landscape, a cultural landscape preservation and at the end of the literary research also a familiarization with the means of the cultural landscape preservation in the form of landscape conservation areas. The product of the thesis is a set of several types of materials such as maps, text and images. Their value of which can serve as a foundation for the proclamation of the landscape conservation area.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times