Affordable Access

Analýza historických krajinných struktur na území KPZ Osovsko / Analaysis of Historical Landscape Structures in the Osovsko Landscape Heritage Zone

Authors
  • sochor, david
Publication Date
Jun 22, 2023
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinné památkové zóny Osovsko. Rešeršní část práce popisuje problematiku kulturní krajiny, jejich hodnot a možnostmi její ochrany. Praktická část práce identifikuje a vyhodnocuje dochované historické památkové struktury na území krajinné památkové zóny a to ve struktuře uvedené v certifikované Metodice standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny (Kučová et al. 2014) vydané Národním památkovým ústavem. Výstupem bakalářské práce je standardizovaný záznam krajinné památkové zóny Osovsko, který může být podkladem pro stanovení vhodných zásad a limitů, směřující k optimálnímu způsobu nakládání s územím krajinné památkové zóny. / This bachelor’s deals with the analysis of historical landscape structures in the area of landscape conservation area Osovsko. Research describes the problematics of cultural landscapes, their cultural and historical values and the possibilities of their protection. The practical part is based on the detailed identification and evaluation of preserved historical monument structures in the territory of the proposed landscape conservation area, in the form stated in the Methodology of Standardized Recording of Landscape Conservation Area (Kučová a kol., 2014) issued by the National Heritage Institute. The product of this bachelor’s thesis is a standardized record of the Osovsko Landscape Conservation Zone, which can serve as a basis for setting appropriate principles and limits, directing the optimal way of dealing with the landscape conservation area.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times