Affordable Access

Analiza zadovoljstva pri delu zdravstvenih delavcev v izbranem zdravstvenem domu

Authors
  • Brelih, Rosana
Publication Date
Apr 23, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Zadovoljstvo zaposlenih je za vsako organizacijo pomembno, saj so zadovoljni zaposleni bolj produktivni pri delu in bolj pripadni. Zaposleni, ki pri svojem delu ni zadovoljen, nima volje in motivacije, da bi delo opravil dobro in natančno. Z raziskavo v okviru diplomskega dela se je ugotavljalo zadovoljstvo zaposlenih v ZD Tolmin. Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja. Rezultati raziskave so pokazali, da so zaposleni v večini zadovoljni z delom ter medsebojnimi odnosi. Največ nezadovoljstva je v raziskavi pokazalo napredovanje, ki je določeno z uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Mlajši zaposleni do 30 let menijo, da vodje od njih zahtevajo sprejemanje večje odgovornosti za svoje delo. Starejši od 30 let menijo, da je zaposlitev v ZD Tolmin varna. Tisti, ki so zaposleni v organizaciji do 1 leta, poudarjajo pomen učenja drug od drugega in pomoč. Zaposleni poudarjajo, da je pomembno, da se med seboj cenijo, kar pripomore k boljšemu razumevanju med sodelavci ter da so pri svojem delu samostojni. Medsebojni odnosi med zaposlenimi so dobri, kar kaže na to, da organizacija konflikte uspešno rešuje, saj so medsebojni odnosi pri delu v timu najbolj pomembni pri doseganju rezultatov. Organizacija bi lahko z rednim merjenjem zadovoljstva zaposlenih le-to še izboljšala, saj je velik delež zaposlenih neodločenih oziroma niti so zadovoljni niti niso zadovoljni. Organizacija bi lahko izvajala anketiranje o pripadnosti zaposlenih organizaciji.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times