Affordable Access

Analiza dodatka za dvojezičnost pri plači javnih uslužbencev

Authors
  • Vujić, Katja
Publication Date
Sep 06, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Prejemki iz delovnih razmerij veljajo kot ena izmed temeljnih delavčevih pravic. Določeni so v različnih aktih oziroma zakonih, podzakonskih predpisih, v kolektivnih pogodbah in podobno. Posebej za javno upravo so ti določeni v Kolektivni pogodbi za javni sektor / dodatek za dvojezičnost posebej določa Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. V diplomski nalogi je obravnavana tematika izplačevanja dodatka za dvojezičnost pri plači javnih uslužbencev na podlagi analize sodne prakse in analize poročil Inšpektorata za javni sektor glede izvajanja nadzora nad izplačevanjem dodatka za dvojezičnost. Dodatki k plači so zakonske pravice, katerim se delavec ne more odpovedati in pripadajo vsem javnim uslužbencem. Velikokrat dodatki predstavljajo tudi boljšo motivacijo pri delu javnega uslužbenca. Na podlagi izvedene analize izbranih primerov sodne prakse in letnih poročil Inšpektorata za javni sektor se pojavljajo različni primeri nepravilnosti pri izplačevanju dodatka za dvojezičnost. Na podlagi sodne prakse se pojavlja kar nekaj primerov napak ob neizplačevanju dodatka za dvojezičnost, kjer delavci nastopajo v postopku kot tožeče stranke. Na podlagi letnih poročil Inšpektorata za javni sektor je bilo ugotovljeno, da mora biti dodatek za dvojezičnost določen že v sistemizaciji delovnih mest / v nasprotnem primeru izplačevanje tega dodatka ni možno. Poleg tega se ob inšpekcijskem nadzoru ugotavlja še napačno višino % dodatka za dvojezičnost, ki pripada javnemu uslužbencu, torej previsok ali prenizek % glede na sistemizacijo delovnih mest. Primeri, ki se še pojavljajo, so to, da je v nekaterih primerih v aktu o sistemizaciji delovnih mest za zasedbo posameznih delovnih mest napačno določen pogoj glede znanja jezika narodne skupnosti (kot pogoj je določeno zgolj znanje jezika narodnosti, ni pa določena zahtevana raven znanja madžarskega in italijanskega jezika) / včasih se pojavlja tudi napačna terminologija pri sistemizaciji delovnih mest / pri nekaterih javnih uslužbencih dodatek za dvojezičnost sploh ni naveden oziroma določen v pogodbi o zaposlitvi / nekateri javni uslužbenci vseeno prejemajo dodatek za dvojezičnost, pa čeprav do tega niso upravičeni.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times