Affordable Access

Analiza arhivskih gradiv franciscejskega katastra v katastrski občini Babni vrt

Authors
  • Gorišek, Špela
Publication Date
Jul 02, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi smo preučili arhivska gradiva franciscejskega katastra, ki predstavljajo bogat vir za preučevanje prostora v preteklosti. Namen diplomske naloge je preučiti rabo prostora in posestno strukturo zemljišč v času nastanka franciscejskega katastra za katastrsko občino Babni vrt. V ta namen smo vektorizirali in digitalizirali stare katastrske načrte ter vzpostavili prostorsko podatkovno zbirko s podatki tako imenovanega katastrskega operata franciscejskega katastra. Le ta vsebuje poleg katastrskih načrtov tudi opisne podatke o parcelah, posestnikih ter zemljepisnih imenih, ki smo jih prav tako digitalizirali. Zbrane podatke grafičnega in spisovnega dela smo med seboj povezali. Nato smo z analitičnimi geoinformacijskimi orodji analizirali parcelno in posestno strukturo zemljišč, rabo zemljišč, pa tudi ledinska in druga zemljepisna ter stvarna imena na študijskem območju, k. o. Babni vrt. Pridobljene rezultate analiz arhivskih gradiv franciscejskega katastra smo še dodatno primerjali s podatki današnjega zemljiškega katastra (Geodetska uprava Republike Slovenije) in evidence dejanske rabe zemljišč (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Naloga vsebuje podrobno predstavitev operata franciscejskega katastra na primeru izbrane katastrske občine, analitični del naloge pa podaja rezultate analiz parcelne strukture, ledin, posestne strukture in vrste rabe zemljišč v času franciscejskega katastra, parcelno strukturo in vrsto rabe zemljišč pa smo primerjali tudi s podatki aktualnih evidenc. Rezultati so potrdili domnevi, ki smo jih oblikovali na začetku naloge, da (i) se parcelna struktura v k. o. Babni vrt ni bistveno spremenila v dveh stoletjih, in da (ii) je arhivsko gradivo franciscejskega katastra za k. o. Babni vrt bogat vir lastnih in zemljepisnih imen v prostoru.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times