Affordable Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

Authors
  • van Bruggen, C.
  • Bikker, P.
  • Groenestein, C.M.
  • de Haan, B.J.
  • Hoogeveen, M.W.
  • Huijsmans, J.F.M.
  • Sluis, S.M.
  • Velthof, G.L.
Publication Date
Jan 01, 2013
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De landbouw is de belangrijkste bron van ammoniak (NH3) in Nederland. De ammoniakemissie in 2011 is berekend met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA). Deze rekenmethodiek gaat bij de berekening van emissie uit stallen en mestopslagen tijdens beweiding en bij mesttoediening uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. De ammoniakemissie is met het NEMA-model berekend voor de periode 1990-2011. De ammoniakemissie uit de landbouw bedroeg in 2011 ruim 100 miljoen kg NH3, bijna 5 miljoen kg minder dan in 2010. De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn een lagere stikstofuitscheiding met dierlijke mest en een groter aandeel emissiearme huisvesting. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit de landbouw met 70% gedaald. Deze afname is in de eerste plaats het gevolg van een lagere stikstofuitscheiding door landbouwhuisdieren, waardoor emissies uit stallen en mestopslagen, tijdens beweiding en bij mesttoediening zijn verminderd. Daarnaast is de emissie bij mesttoediening fors gedaald door het gebruik van emissiearme technieken

Report this publication

Statistics

Seen <100 times