Affordable Access

Alternative Energy Processes / Alternativní energetické procesy

Authors
  • Tun, Maw Maw
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
English
License
Unknown

Abstract

The thesis dissertation aimed at optimization of biodegradable wastes to improve the quality of the biomass energy sources. To achieve the aim, the problems and current approach to waste management and waste to energy areas in the developing countries were highlighted and the comparison of most common different drying methods around the world was carried out, based on moisture reduction, volume reduction and weight reduction with drying time. A sustainable approach to waste management was also proposed. Then, the optimization of the biodegradable wastes in this research work was done by oven drying and solar drying. The research work investigated the qualities of the raw biodegradable wastes before and after drying processes. Additionally, the research work highlighted the future clean energy sources derived from biodegradable wastes in order to be used directly for direct combustion and co-firing of biomass and indirectly for the preparation processes of refuse-derived fuels. Besides, the benefits from utilization of improved biodegradable wastes were also pointed out in terms of GHG emission reductions. The thesis is categorized into seven parts in order for achieving the research aim and goals. The first two parts deal with introduction and overview of the current state of the problems about renewable energy and waste management. The second three parts work on the aim of the thesis, literature review and framing of research methodology. The final two parts are related to the results and discussion regarding two different drying processes, conclusion, contribution and benefits of the research work and recommendations for the future research possibilities. This present dissertation would be the preliminary work for the future prospective of the research work for drying related to waste heat and heat supplied by solar energy and for exploring the possibilities of optimization and utilization of biodegradable wastes for a clean energy source and agriculture resource. / Dizertační práce se zaměřila na optimalizaci biologicky rozložitelných odpadů za účelem zlepšení kvality zdrojů energie z biomasy. Pro dosažení tohoto cíle byly zdůrazněny problémy a současný přístup k nakládání s odpady a odpadům do energetických oblastí v rozvojových zemích a bylo provedeno srovnání nejběžnějších metod sušení na celém světě, a to na základě snížení vlhkosti, snížení objemu a snížení hmotnosti s dobou schnutí. Rovněž byl navržen udržitelný přístup k nakládání s odpady. Následně byla optimalizace biologicky rozložitelných odpadů v této výzkumné práci provedena sušením v sušárně a sušením na slunci. Výzkumná práce zkoumala vlastnosti surového biologicky rozložitelného odpadu před a po sušení. Výzkumná práce dále zdůraznila budoucí čisté zdroje energie odvozené z biologicky rozložitelných odpadů, aby se daly použít přímo pro přímé spalování a spoluspalování biomasy a nepřímo pro procesy přípravy paliv odvozených z odpadů. Kromě toho byly z hlediska snižování emisí skleníkových plynů také zdůrazňovány přínosy z využívání vylepšených biologicky rozložitelných odpadů. Dizertační práce je rozdělena do sedmi částí za účelem dosažení výzkumného záměru a cílů. První dvě části se zabývají úvodem a přehledem současného stavu problematiky obnovitelné energie a nakládání s odpady. Druhé tři části práce se věnují cíli dizertační práce, literární rešerši a vymezení metodologie výzkumu. Poslední dvě části se týkají výsledků a diskuse o dvou různých procesech sušení, závěru, přínosu a přínosu výzkumné práce a doporučení pro budoucí možnosti výzkumu. Tato disertační práce byla předběžnou prací pro budoucí výzkumné práce v oblasti sušení související s odpadním teplem a teplem dodávaným solární energií a pro zkoumání možností optimalizace a využití biologicky rozložitelných odpadů pro čisté zdroje energie a zemědělské zdroje. / 361 - Katedra energetiky / vyhověl

Report this publication

Statistics

Seen <100 times