Affordable Access

Akutní přednemocniční a nemocniční péče o pacienta s cévní mozkovou příhodou / Acute Pre-hospital and Hospital Care for a Stroke Patient

Authors
  • petriková, martina
Publication Date
Jun 11, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cieľom práce bolo zistiť postup zdravotníckych záchranárov pri pacientovi so suspektnou mozgovou mŕtvicou a plynulosť nadväznosti prednemocničnej neodkladnej starostlivosti v nemocničnú. Podkladom spracovania praktickej časti boli kazuistiky získané z Oblastnej nemocnice Kladno, a.s. Informácie boli spracované do priehľadných grafov a tabuliek, a boli porovnané s doporučenými postupmi. Pri porovnávaní jednotlivých postupov záchranárov či zdravotníckych pracovníkov v nemocnici boli vytýčené ich pochybenia ale i to, či postupovali správne. Následné uvedené odporúčanie pre daný postup je podporené minimálne jedným literárnym zdrojom. Analýzou dát bolo zistené, že u každého pacienta bolo prítomné minimálne jedno pochybenie zdravotníkov. Najčastejšou chybou bolo nepodanie avíza cieľovému zariadeniu či neprevedenie orientačného posúdenia vedomia pomocou stupnice Glasgow Coma Scale. Chyby sa vyskytovali aj pri vedení zdravotníckej dokumentácie. / The aim of the work was to find out the procedure of paramedics to a patient with a suspect stroke and the fluency of prehospital emergency care to hospital. The case studies were obtained from the Kladno Regional Hospital, a.s. The informations were processed into summary graphs and tables which were compared with recommendations. When comparing the individual procedures of paramedics or medical staff in the hospital, their mistakes were identified as well as whether they proceeded correctly. The following recommendation for a given procedure is supported by at least one literary source. Analysis of the data revealed that there was at least one mistake present at each patient. The most common mistake was not giving a notice to the aim hospital or not to make an orienting examination of consciousness using the Glasgow Coma Scale. Mistakes also occurred in writing medical documentation.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times