Affordable Access

AKK vid flerspråkighet : en kvalitativ studie om förskollärares användande av AKK i arbetet med flerspråkiga barn

Authors
  • Klaesson, Emelie
  • Nygren, Lisa
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Migration och flerspråkighet är omtalade ämnen i dagens samhälle. I denna studie definieras flerspråkig när individen kan tala mer än ett språk och om individen själv tolkar sig som flerspråkig. Denna studie inriktar sig på att ta reda på hur förskollärare resonerar och reflekterar kring användandet av AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling samt hur de själva beskriver att de använder sig av det i deras verksamheter. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv på språk som medierande verktyg för utveckling och lärande. Det är fem förskollärare som arbetar på tre olika förskolor som har deltagit. Denna studie utgår från kvalitativ metod där digitala semistrukturerade intervjuer har använts som metod för att få fram data som ligger till grund för resultatet. Under intervjuerna har vi följt de forskningsetiska principerna. Resultatet visar att samtliga förskollärare som deltagit i studien beskriver att de använder sig av AKK i arbetet med flerspråkiga barn och deras språkutveckling. Förskollärarna betonar vikten av att vara medveten om hur bemötandet av barnen sker. Resultatet visar också att förskollärarna beskriver att de använder sig av AKK:s olika former i många av förskolans vardagliga situationer. Resultatet diskuteras och kopplingar till tidigare forskning och teori görs för att öka förståelsen och kunskapen. Under diskussionsavsnittet diskuteras även metoden och konsekvenser av den. Vidare diskuteras didaktiska konsekvenser och förslag till vidare forskning presenteras.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times