Affordable Access

AI och hälsovård : en studie om Acceptansen för AI inom hälsovården / AI and healthcare : A study on the acceptance of AI in healthcare

Authors
  • Ahlqvist, Gustaf
  • Tesfai, Nftalem
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Psykisk ohälsa har blivit alltmer vanligt förekommande och identifieras idag som ett globalt problem. Siffror för unga svenskar i åldersspannet 16-29 år som lider av psykiska problem visar oroväckande ökningar under de senaste 15 åren. Samtidigt som det sker en ökning av psykiska problem genomförs studier som belyser vikten av AI inom hälsosektorn. Dessa studier omfattar både fördelar och begränsningar, där ett återkommande tema är bristande acceptans från användarens sida. Syftet med denna studie är att undersöka acceptansen hos unga vuxna män och kvinnor i Sverige, i åldersspannet 16-29 år. Acceptansen undersöks genom en kvantitativ enkätundersökning baserad på TAM (technology acceptance model). Enkätundersökningen inkluderade totalt 73 respondenter. Vi vill dock påpeka att detta antal kan begränsa validiteten och möjligheten till generalisering.  För respektive chatbotar och avatarer har fem hypoteser definierats, varav samtliga gällande chatbotar accepteras medan fyra av fem gällande avatarer. Resultaten från studiens hypoteser visar tydliga relationer, med positiva korrelationer och signifikanta värden på en-procentsnivå (p < 0,01). Det framkommer klara samband mellan uppfattad användarvänlighet och uppfattad användbarhet, uppfattad användbarhet och attityd till användning, samt mellan attityd till användning och förmodad användning. Dessa resultat, baserade på insamlad data från studiens enkätundersökning, avslöjar en övergripande låg acceptans bland unga svenskar när det gäller AI-integrerad hälsorådgivning, och att det finns en viss oro och tveksamhet när det gället användningen av AI inom psykvården.  / Mental health issues have become increasingly common and are now identified as a global problem. Figures for young Swedes aged 16-29 suffering from mental health problems show alarming increases over the past 15 years. Concurrently with the rise in mental health issues, studies highlighting the importance of AI in the healthcare sector are being conducted. These studies cover both advantages and limitations, with a recurring theme being a lack of acceptance from users. The purpose of this study is to examine the acceptance among young adults, both men and women, in Sweden, within the age range of 16-29 years. Acceptance is investigated through a quantitative survey based on the Technology Acceptance Model (TAM). The survey included a total of 73 respondents. However, we would like to point out that this number may limit the validity and generalizability of the findings. For both chatbots and avatars, five hypotheses have been defined, with all related to chatbots being accepted while four out of five related to avatars are accepted. The results of the study's hypotheses show clear relationships, with positive correlations and significant values at the one percent level (p < 0.01). There are clear connections between perceived ease of use and perceived usefulness, perceived usefulness and attitude toward use, as well as between attitude toward use and intended use. These results, based on collected data from the survey, reveal an overall low acceptance among young Swedes regarding AI-integrated health advice and indicate a certain level of concern and hesitation regarding the use of AI in mental healthcare

Report this publication

Statistics

Seen <100 times