Affordable Access

Fritidslärare i den obligatoriska skolan : En kvalitativ studie / After school care teachers in the compulsory school : A qualitative study

Authors
  • Ax, Lydia
  • Näsström, Jennie
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien var att undersöka vilken uppfattning grundskollärare respektive fritidslärare har om fritidslärares kompetens. Studien syftade också till att undersöka hur grundskollärare respektive fritidslärare uppfattar vilket fritidslärares uppdrag är och hur deras kompetens tas tillvara under den obligatoriska delen av skoldagen. Studien var kvalitativ och genomfördes i två olika fokusgrupper bestående av tre fritidslärare respektive fyra grundskollärare. Data analyserades och kategoriserades genom färgkodning med utgångspunkt i studiens syfte. Resultatet visade att fritidslärares kompetens innefattar mestadels praktiskt och socialt arbete och att den på olika sätt tas tillvara under den obligatoriska delen av skoldagen. Deltagarna menade även att fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen är svårt att precisera i primära uppgifter utan handlar till största delen om att komplettera grundskollärare. Vilket fritidslärares uppdrag egentligen är sågs däremot som svårtolkat vilket dels kunde bero på att det sällan diskuteras, dels att fritidslärare själva är osäkra. I resultatet framgick även olika faktorer som påverkar fritidslärares uppdrag under den obligatoriska delen av skoldagen samt förslag på hur deras kompetens bättre skulle kunna tillvaratas. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times