Affordable Access

Antoni Planells Bardaxí, en la vida i en l'obra de Fernán Caballero

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

article_13 Antoni Planells Bardaxí, en la vida i en l'obra de Fernàn Caballero per Fina Matuíes La major part dels estudis sobre la vida i l 'obra de Cecília Bohl de Faber, Fernàn Caballero, mencionen, una mica de passada i per complir, la petita història del primer dels seus tres matri- monis. La seua curta duració i l'escas- sa repercusió que tengué a l 'obra lite- rària de la novel·lista, potser no fan mereixedor de millor sort aquest epis- sodi de la scua vida. Ben.segur, tampoc no hauria cridat mai la nostra atenció si el primer marit de Cecília, Antoni Planells Bardaxí, no hagués estat un ei- vissenc. Quan i com va entrar aquest eivis- senc en la vida de l 'autora de La Ga- viotal El quan el podem fixar amb molta precisió; el pare d'ella, l'hispa- nista alemany Juan Nicolàs Bòhl de Faber, en una carta dirigida a un amic d 'Hamburg datada el 6 d'abril de 1816 fa referència al matrimoni de la seua filla. A més, entre els documents refe- rents a Antoni Planells que figuren a l'Arxiu Militar de Segòvia hi ha la sol·licitud de permís per casar-se; en re- produïm el text, que ens aporta el seu sabor d'època i una data, el 5 de març de 1816: Sefior: Dn. Antonio Planells de Bar- daxí Capitàn de la primera Compania de Granaderos del Regto. Infanteria 1" de Granada puesto a los Reales Pies de V.M. respetuosamente expone: hallar- se en la cdad de veinte y ocho aiios como lo acredita la fée de bautis- mo que presenta senalada con el n" I, y lener tratado su matrímo- nio con D^ Cecília Bolh soltera de diez y nueve aíios de edad co- mo lo manifiesta la fée de bautis- mo adjunta n" 2, hija legitima de Dn. Juan Nicolàs Bolh de Faber cónsul de las Ciudades Hansiàti- cas en esta Plaza y de D* Fran^' de Larrea de esta ciudad. De fa- mília noble como consta del tes- timonio n'^ 3 que presenta y te- niendo la contraente el corres- pond" consentim'" de sus Padres n° 4 q' también incluye p" con- traer este matrimonío, y hallàn- dose el supücante como ígualm''' l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments