Affordable Access

Notes per una estructura ideològica de l'educació a la postguerra

Authors
Publisher
Universitat de Les Illes Balears. Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Education

Abstract

NOTES PER UNA ESTRUCTURA IDEOLOGICA DE L'EDUCACIÓ A LA POSTGUERRA M. Inmaculada Pastor Homs a) Situació econbmica, social i política a la post-guerra : Paper de la dona dins aquest contex te. Després de la guerra civil, els elements del nou régim polític instaurat preteniren mantenir, o miüor, tornar a restablir I'estmctura tradicional de domini indiscutit damunt els mitjans de producció, aiwi com de domini ideolbgic i social en general, per part dels gmps, classes i institucions que havien lluitat al costat anomenat "nacional". Amb aquest fet, institucions que havien tingut una decisiva intervenció durant la guerra civil, tals com 1' Exbrcit o 1' Església, gmps ideolbgics tradiciouaiistes i falangistes, aixi com les classes socials dels terratinents (món mral) o I'oligarquia financiera i indus- trial, s'erigeixen en senyors absoluts de tota la vida econbmica, política i cultural de I Estat. En el terreny econbmic, aquests anys (1939-1945) constitueixen la primera meitat d'un periode que alguns economistes han qualificat d'"Autarquía i estancament" '. Es una epoca econbmicament dbbil d ' inflació i conseqüentment problemitica pel po- ble (manca de llocs de treball, d 'aiiments i productes basics, etc.). Per aixb mateix es pro- mulguen un conjunt de lleis encaminades a aconseguir l'autoabasteixement per tal de 0 > TAMAMES, R. Lo Republica. Lo era de Franco. AlionzoEdit. Alf~guoro. HisorUr de España VII, Madrid. 1974, pág. 423. fer front al colapse del comer? exterior. Aquestcs Ueis -("Ley de producción y fomento de la Industria nacional" de 24-10-1939, i "Ley de ordenación y defensa de la Indus- tria nacional" de 24 de novembre del mateix any)-, concedien importants beneficis a les empreses declarades d ' interks nacional i d'alguna manera es foipaba la necessitat de produir dins 1' Estat espanyol tot una ampla gama de productes que abans s'impor- taven de I'estranger. Aquest projecte, perb, va topar-se amb greus dificultats degut a la manca de bens

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F