Affordable Access

Noticia sobre una monstruositat que's trova en el palpe esquerra d'una Cicindela paludosa var. sabulicola Waltl

Authors
Publisher
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Noticia sobre una monstruositat que's trova en el palpe esquerra d'una Cicindela paludosa var. sabulicola Waltl 74 1NsTtrucLSi CATALANA D }1Lat ,I A NATURAL Noticla sobre uqa ionstruositat que 's trova en el palpe esquerra a' uqa Cicindela paludosa var. sabulicola Walti; per A. (Joclina (Alongati I)e retorn d' una excursio entomolbgiea a las riberas del Besos prop de Badalona a ultims del mes d' Agost del any passat, al ocu- parme en posar en ordre y preparar el producte de ma cassera, vaig topar ab un Ciciud. paludosa var. sabulicola ab una monstruo- sitat rarissima, consistent on an palpe (antennae) triforcat (Fig. 1) que procurare descriurer. Aquest palpe, compost d' onze articu- lacions, es normal fins a la articulacib quinta inclusiu. L' articulacio segitent o sexta es molt curta y groixuda y on for- ma de cor ab ]a part mes ample unida a ]' articulacib seguent o septima (Fig. a'), que presenta tamnbe ]a mateixa facies, pero molt mes agrandada (Fig. A. a"). Aquesta articulacio septima anormal 's biforea on sa extremitat superior en dos articulacions separades, que anome- inare dreta y esquerra y que arrelan a 1' extremitat de cada an dels dnguls late- rals y que corresponen a 1' articulacio octava del palpe. De aques- tas dos articulacions, la de la esquerra es biforme, donchs poch mes amunt del punt ahont arrela o d'unio ab la articulacio coina precedent o septima del palpe, es de uiitj en avail compacta y de mitj en amunt dividida o partida en dos munyons o fiols desiguals, el mes exterior casi recte y allargat, 1' altre marcadament cur- vat y de forma angular y dels quals arrelan y 's desenrotllan de calla tin per separat tres articulacions Iasi normals y molt sem- blants a las del palpe dret, encare que una mica mes curtes b atro- fiades, donant aixis el cas extraordinari y crech que posh conegut d'arrelar dos brancas dels munyons d'una articulacio biforcada per lo que respecta a la meitat superior, mentres que la meitat inferior recta cuuua a las degas bra

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F